bilgi
HAKKIMIZDA
10 y?l? a?k?n bir süredir elektrik-elektronik alan?nda profesyonel olarak hizmet veren ekibimiz, ülkemizde farkl? sektörlerde i?leyen birçok firmaya; enerji üretim, da??t?m, depolama ve dengeleme alanlar?nda çe?itli çözümler sunmu?tur.

Bunlar?n yan?s?ra bireysel çal??malar?m?z ile ki?isel teknik geli?ime önem verip Otomasyon Sistemleri konusunda da gerekli e?itimler ile güncel teknolojiyi takip ediyoruz.

Nas?l?
?stekleriniz sizinle birlikte de?erlendirilip, en iyi sonuca ula?man?z sa?lan?r.

Ke?if
?htiyaç duyulan güne? paneli veya rüzgar türbini sistem tespiti yap?l?r.

Uygulama
Onay? al?nan sistem paketi en k?sa sürede haz?rlan?p, uygulama a?amas?na geçilerek yerinde ölçüm cihazlar?yla son kontrol ve anahtar teslimi yap?l?r.

H?zl? Teklif
?stenilen sistem için bütçenize uygun teklif haz?rlanarak onay?n?za sunulur.

Profesyonel Teknik Destek
Sistem kurulumunda ve sonras?nda en h?zl? ve en kaliteli destek, alan?nda profesyonel teknik ekibimiz taraf?ndan sa?lan?r.

Planlama
istanbul escort Onay al?nan sistem projelendirilerek; gerekli malzeme tedari?i, kurulum s?ras? ve sonras? ihtiyaç tespiti ile sorunsuz bir proses haz?rlan?r.

Kullan?c? Dostu Sistem
Yönetimi kolay, çevreye duyarl?, ve art?k fatura ödemek zorunda kalmayaca??n?z paket sistemlerimiz tüm ihyaçlar?n?z? kar??lar.
 
kredi notu öğrenme
GÜNES SOLAR & AKÜ DÜNYASI
telefon bilgisi
05380127137
adres bilgisi
SEHITLER MAHALLESI KOCATEPE CADDESI NO.90 GÖLCÜK KOCAELI

Bugün:1 

Tekil

Aylık:130  

Toplam Ziyaret

www.gunessolarenergy.com © 2022